Portfolio

Birthday Party

Birthday Party

Oli sobre tela – 19 x 19 cm

Playing music

Playing music

Oli sobre tela – 24 x 71 cm

School

School

Oli sobre tela – 24 x 100 cm

Learn & Play

Learn & Play

Oli sobre tela – 24 x 73 cm

Waiting for the School Bus

Waiting for the School Bus

Oli sobre tela – 24 x 24 cm

Moto per 3

Moto per 3

Oli sobre tela – 27 x 35 cm

La Granja II

La Granja II

Oli sobre tela – 70 x 35 cm

Les Carbasses

Les Carbasses

Oli sobre tela – 30 x 60 cm

Collint llimones

Collint llimones

Oli sobre tela – 35 x 35 cm

La Petite Patisserie

La Petite Patisserie

Oli sobre tela – 40 x 40 cm

Els petits “Boulangers”

Els petits “Boulangers”

Oli sobre tela – 30 x 60 cm

La Granja

La Granja

Oli sobre tela – 50 x 61 cm

La Verema

La Verema

Oli sobre tela – 81 x 130 cm

La classe

La classe

Oli sobre tela – 40 x 80 cm

El restaurant

El restaurant

Oli sobre tela – 40 x 80 cm

Posada a punt

Posada a punt

Oli sobre tela – 30 x 60 cm

Les holandeses

Les holandeses

Oli sobre tela – 80 x 100 cm

The Schuhplattler Band (La orquesta)

The Schuhplattler Band (La orquesta)

Oli sobre tela – 40 x 80 cm

El Bus

El Bus

Oli sobre tela – 40 x 80 cm

La floristeria

La floristeria

Oli sobre tela – 50 x 70 cm